[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 130 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นางอรุณี เพชรสิทธิ์
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 26918    จำนวนการดาวน์โหลด : 8878 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นผลลัพธ์การบริการที่มีคุณภาพและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  การปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา และนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์และและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมความปลอดภัย ผู้ป่วย
วิธีการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลกันทรารมย์  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 125 คน เครื่องมือ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2. ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย และส่วนที่ 3. วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้=0.89 เก็บรวบรวมข้อมูล วันที่1-18 มีนาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson Correlation)

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558