[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : ความพึงพอใจต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉินของผู้รับบริการโรงพยาบาลกันทรารมย์

เจ้าของผลงาน : นางสาวเทียนทอง สงวนงาม
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 5605    จำนวนการดาวน์โหลด : 5165 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยหรือญาติที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลกันทรารมย์ จำนวน 90 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.93  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558- 31 มกราคม 2558  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558