[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : เรื่องผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโครงการDPACในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นางลักษมี อุ่นอุดม
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 5804    จำนวนการดาวน์โหลด : 5197 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเรื่องนี้   เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น(Pre-experiment) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ DPACในกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาล     กันทรารมย์  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มเสี่ยงผู้เข้ารับบริการในคลินิกDPAC โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตั้งแต่ปี 2549-2558 โดยการสุ่มอย่างง่าย   จำนวน 60 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลปัจจัยด้านชีวสังคม   แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์   กลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่  จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และสถิติอนุมาน ได้แก่  Paired t-test   ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์หลังเข้าร่วมโครงการDPAC กลุ่มเสี่ยงมีน้ำหนักและพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการโดยมีน้ำหนักลดลงและมีพฤติกรรมการสุขภาพที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558