[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลกันทรารมย์อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นางสาววนิดา สุภจันทร์
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 5741    จำนวนการดาวน์โหลด : 5159 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชากร ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มารับการรักษาตัวที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลกันทรารมย์โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง( Purposive  sampling )   จำนวน 110 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ ได้แก่ แบบสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป    แบบวัดความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดย ซึ่งทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยวิธี  alpha of cronbach    เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ให้ทำแบบสอบถามระหว่างระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 มกราคม 2558  วิเคราะห์การวิจัยโดยการใช้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาตรฐาน  และสถิติอนุมานได้แก่    ไคสแควร์  (Chi  Square)  ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558