[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 125 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เจ้าของผลงาน : นางสาวสายสมร แสงใส
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 18098    จำนวนการดาวน์โหลด : 7395 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการกลับมารักษาซ้ำ และ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ มารับบริการในโรงพยาบาลกันทรารมย์ จำนวน 70 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ  ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม  แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื่อรัง และการปฏิบัติตัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค มีค่า เท่ากับ 0.81 และ0.78 ตามลำดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 -31 ธันวาคม 2557  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน  ได้แก่ Chi-square test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558